Impressum

Portali Pista.News është medium i pavarur online. Ka filluar me punë më 19 tetor 2018 dhe brenda një kohe të shkurtër ka arritur të krijojë lexues të besueshëm.
Synimi i portalit Pista.News është të zhvillohet qëndrueshëm mbi lexues të rregullt dhe jo shifra fiktiv si matës të lexueshmërisë dhe besueshmërisë.

Themelues: Petrit Musolli

Kontakti:

Email: [email protected]

Mob: +383 45 801 317